ЗАЯВА Про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки щодо проекту містобудівної  документації «Виконання робіт по внесенню змін та доповнень до Генплану м. Сєвєродонецьк

19-08-2019

                                                                ЗАЯВА

    Про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки щодо проекту містобудівної

 документації «Виконання робіт по внесенню змін та доповнень до Генерального плану м. Сєвєродонецьк Луганської обл

 

Замовник містобудівної документації:

Замовником проекту містобудівної документації є Сєвєродонецька міська рада Луганської області.

Юридична адреса: 93400, м.Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 32,

тел.(06452) 4-40-31

 

Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

Генеральний план населеного пункту є містобудівною документацією місцевого рівня,  призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту, що розробляється на виконання статті 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Генеральний план населеного пункту розробляється та затверджується в інтересах відповідної територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Генеральний план визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації вулично-дорожньої та транспортної мережі, інженерного обладнання, інженерної підготовки і благоустрою, цивільного захисту території та населення від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього природного середовища, а також послідовність реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території.

При виконанні робіт по внесенню змін та доповнень до генерального плану м.Сєвєродонецьк, враховуються: Схема планування території Луганської області, затверджена рішенням Луганськоъ обласної ради від 28.02.2013 №17/13, чинна містобудівна документація на місцевому рівні, інформація Державного земельного кадастру та інших кадастрів, лист Луганської обласної державної адміністрації щодо забезпечення державних інтересів під час внесення змін та доповнень до генерального плану м.Сєвєродонецьк від 22.11.2017  № 9/31-6568.

Також враховуються: Стратегія розвитку міста Сєвєродонецька на період до 2020р., наявна чинна проектна документація; спеціалізовані схеми, проекти і програми, в тому числі: Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Сєвєродонецьк на 2019 рік, Міська цільова програма поводження з побутовими відходами в місті Сєвєродонецьк на 2019 рік, Міська цільова програма збереження і поновлення зелених насаджень на 2019 рік, Регіональна програма з охорони навколишнього природного середовища Луганської області на 2019-2025 роки, затверджена розпорядженням голови обласної державної адміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 21.02.2019 №127, та інші.

 

Визначення обсягу СЕО

Обсяг стратегічної екологічної оцінки визначається переліком основних екологічних проблем наявних в м.Сєвєродонецьк Луганської обл.

 

Визначення основних екологічних проблем

Основними соціальними, екологічними проблемами є:

1.Атмосферне повітря – забруднення атмосферного повітря від автотранспорту та промислових підприємств.

2.Водні ресурси – недосконалий розвиток системи дощової каналізації.

3. Поводження з відходами – недосконалий розвиток системи поводження з відходами.

 

Цілі охорони довкілля

При визначенні сфер охоплення СЕО, основних екологічних проблем, цілей охорони довкілля, у тому числі здоров’я населення, що мають відношення до проекту «Виконання робіт по внесенню змін та доповнень до Генерального плану м. Сєвєродонецьк Луганської обл.», були розглянуті стратегічні цілі та завдання щодо виявлених проблем.

 

Цілі охорони довкілля відносно виявлених екологічних проблем території

Сфера охорони довкілля

Основні виявленні проблеми, пов’язані з проектом

Стратегічні цілі інших актів законодавства, які мають відношення до виявлення проблем

Атмосферне повітря

    Вплив автотранспорту та промислових підприємств.

 

    Зменшення впливу викидів забруднюючих речовин шляхом озеленення території

Водні ресурси

     Забруднення підземних джерел і поверхневих водойм, промисловими викидами і скидами

   Зменшення скидання недостатньо очищених стоків у водні об’єкти.

Будівництво сучасних споруд очищення стічних вод.

Поводження з відходами

    Недосконалість структури санітарного очищення населених пунктів.

   Модернізація діючих полігонів з метою захоронення відходів та їх утилізації.

   Впровадження роздільного збирання відходів, що передбачено законодавством.

 

Розгляд ймовірних екологічних наслідків: 

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Генеральний план населеного пункту є комплексним документом, проектні рішення якого в різній мірі та формі можуть впливати на стан довкілля та здоров’я населення. Реалізація проектних рішень генплану може мати ймовірні наслідки для таких складових навколишнього природного середовища, як грунт, повітря, поверхневі води. Стратегічна екологічна оцінка проекту «Виконання робіт по внесенню змін та доповнень до Генерального плану м. Сєвєродонецьк Луганської обл.» передбачає аналіз та оцінку ймовірних наслідків та ризиків реалізації проектних рішень як на окремі компоненти довкілля (ґрунти, поверхневі та підземні водні ресурси, атмосферне повітря), так і на комплексні умови функціонування міста, а також на здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом.

Наслідки не очікуються у зв’язку з відсутністю в межах генплану територій з природоохоронним статусом.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров'я населення.

Зважаючи на географічне положення міста Сєвєродонецьк транскордонні наслідки реалізації проектних рішень генплану для довкілля, у тому числі здоров’я населення, не очікуються.

 

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено.

При виконанні робіт по внесенню змін та доповнень до генерального плану м.Сєвєродонецьк, зважаючи на комплексність рішень генерального плану міста, що обумовлюється необхідністю розвитку житлової, громадської забудови, промислово-виробничих ділянок різних галузей господарського комплексу, транспортної мережі та мереж інженерної інфраструктури міста здійснюється розгляд виправданих альтернатив проектних рішень.

Альтернатива оновленню генплану м.Сєвєродонецьк відсутня. Якщо документ державного планування не буде затверджено, це створить умови для невиконання генерального плану м.Сєвєродонецьк, позбавить можливості  ефективного використання земельних ресурсів на території міста та його просторового та економічного розвитку.

 

Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Предметом стратегічної екологічної оцінки є проектні рішення документу державного планування, їх потенційний вплив на стан довкілля та здоров’я населення.

Виконання стратегічної екологічної оцінки здійснюється шляхом застосування  підходів і методів, які засновані на оцінці впливу. Такі дослідження передбачають:

- характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, на території, яку охоплює проект;

- оцінку величини і значимості впливів і ризиків;

- розроблення заходів, спрямованих на запобігання та мінімізацію негативних впливів і посилення позитивних впливів.

 

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

У ході виконання стратегічної екологічної оцінки передбачається розглянути запровадження заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків реалізації проектних рішень Генерального плану міста Сєвєродонецьк на довкілля та стан здоров’я населення щодо:

- формування раціональної планувальної структури території та нормативного забезпечення системою зелених насаджень загального користування для житлових районів; 

 - вдосконалення та подальшого розвитку транспортної мережі міста з урахуванням необхідності забезпечення протишумового захисту та дотримання нормативних санітарних розривів;

- дотримання вимог щодо регулювання мікроклімату  та інсоляції  будинків і споруд ;

- визначення напрямків ефективної системи поводження з відходами на території міста;

- розвитку інженерних мереж;

- розвитку системи дощової каналізації із відведенням поверхневого стоку в загальноміську систему.

В цілому розроблений у відповідності до державних будівельних норм, санітарних норм і правил проект містобудівної документації не матиме негативних наслідків виконання документа державного планування.

 

Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Стротегічна екологічна оцінка буде виконана відповідно до Прикінцевих та Перехідних положень Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», частини 4 ст.2 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» у розділі «Охорона навколишнього природного середовища», що розробляється у складі проекту містобудівній документації та одночасно є звітом про стратегічну екологічну оцінку, в обсягах визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

 

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Зауваження та пропозиції  до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки щодо проекту містобудівної документації «Виконання робіт по внесенню змін та доповнень до Генерального плану м. Сєвєродонецьк Луганської обл.» подаються протягом 15 днів з дня оприлюднення заяви на офіційному сайті Сєвєродонецької міської ради Луганської області.

Зауваження та пропозиції  подаються за адресою: м.Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 32, E-mail: ispolkom@sed-rada.gov.ua, gl-architektoratsed-rada [dot] gov [dot] ua.

Відповідальна особа за організацію розгляду пропозицій - начальник відділу містобудування та архітектури Департаменту землеустрою, містобудування та архітектури, головний архітектор міста Тетерятник Таіса Іванівна (бульвар Дружби Народів, 32, кімн. 5,

т.4-23-78).

 

Секретар міської ради,

в.о.міського голови                                                                                    В.ТКАЧУК