Ви тут:

Повідомлення про планову діяльність, яка прідлягає оцінці впливу на довкілля ТОВ "АЛД"

04-07-2019
Категорія: 

__________20.06.2019р.___________________

(дата офіційного опублікування в Єдиному

реєстрі з оцінки впливу на довкілля

(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,

не зазначається суб’єктом господарювання)

 

___________20196143881_________________

(реєстраційний номер справи про оцінку

впливу на довкілля планованої діяльності

(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,

для паперової версії зазначається

суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛД»,

код ЄДРПОУ 21796641

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ, або прізвище, ім’я та по батькові громадянина-підприємця, ідентифікаційний код громадянина-підприємця)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 

1. Інформація про суб’єкта господарювання

93400, м. Сєвєродонецьк, бул. Дружби Народів, буд. 34.

Контактний номер телефону: +380502180470

(паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий) громадянина-підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання громадянина-підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

 

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

 

Планована діяльність, її характеристика.

Мета планованої діяльності - розширення меж не більше ніж на 50% раніше наданої у користування Сєвєродонецької площі Луганської області з метою геологічного вивчення нафтогазоносних надр, в тому числі дослідно-промислової розробки родовищ вуглеводнів з подальшим видобуванням нафти і газу (промислова розробка родовищ) згідно спеціального дозволу на користування надрами № 4886 від 31.01.2018 р. та влаштування пошукової свердловини №1 Устинівського склепіння Сєвєродонецької площі.

 

Технічна альтернатива 1.

Буріння свердловин для видобування нафти, газу буде здійснюватися за допомогою бурових верстатів з дизельним приводом, відповідно до вимог чинного законодавства, нормативних актів контролюючих органів.

 

Технічна альтернатива 2.

Буріння свердловин для видобування нафти, газу буде здійснюватися за допомогою бурових верстатів з електричним приводом, відповідно до вимог чинного законодавства, нормативних актів контролюючих органів.

 

 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

В адміністративному відношенні Сєвєродонецька площа знаходиться в Попаснянському та Новоайдарському районі Луганської області.

 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Інші територіальні альтернативи здійснення планованої діяльності відсутні, оскільки площа має конкретну географічну прив’язку.

 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

 

Видобування нафти, газу – джерело поповнення місцевого та державного бюджетів, зміцнення паливно-енергетичної бази України та створення робочих місць у відповідному регіоні (обслуговуючий персонал об’єктів планованої діяльності  в переважній більшості будуть складати місцеві жителі).

Видобування вуглеводнів планується здійснювати із свердловини, яка розташована за межами населених пунктів. Санітарно-захисні зони навколо об’єктів видобутку, транспортування та збору вуглеводнів  будуть дотримані. Планова діяльність є безпечна для місцевого населення  і відповідає діючому природоохоронному законодавству.

 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

 

Влаштування пошукової свердловини №1 Устинівського склепіння глибиною 3300 м.

Дослідно-промислова розробка свердловини в межах ліцензійної площі, згідно підрахованих запасів та ресурсів.

 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

 

Щодо технічної альтернативи 1.

 • дотримання законодавства у сфері поводження з відходами;
 • дотримання об’ємів дозволених викидів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів;
 • дотримання дозволених рівнів шуму;
 • допустимі рівні соціального ризику та ризику впливу на здоров’я населення;
 • проведення планованої діяльності в межах відведених земельних ділянок.

 

Щодо технічної альтернативи 2.

Аналогічно як у технічній альтернативі 1.

 

Щодо територіальної альтернативи 1.

Впровадження планової діяльності по розширенню Сєвєродонецької площі на 50%  та дослідно-промислової розробки на території Попаснянського та Новоайдарського районів, Луганської області.

 

Щодо територіальної альтернативи 2.

Альтернатива не розглядається. Площа має конкретну географічну прив’язку.

 

 

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

 

Щодо технічної альтернативи 1.

Розробляється та виконується комплекс технологічних, технічних, організаційних рішень для забезпечення надійної безаварійної роботи промислових споруд. Ведеться первинний облік відходів та передача їх спеціалізованим підприємствам.

Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, екологічні, археологічні та інші вишукування виконуватимуться у необхідному обсязі, згідно чинного законодавства, з метою забезпечення раціонального використання природних ресурсів, а також забезпечення виконання охоронних, відновлюваних, захисних та компенсаційних заходів.

Персонал виробничих підрозділів проходить періодичне навчання та атестацію з правил техніки безпеки, пожежної безпеки та охорони навколишнього середовища.

 

Щодо технічної альтернативи 2.

Аналогічно як у технічній альтернативі 1.

 

Щодо територіальної альтернативи 1.

Впровадження планової діяльності по розширенню Сєвєродонецької площі на 50%  та дослідно-промислової розробки здійснюється в межах ліцензійної площі  і альтернативи його іншого розташування немає.

 

Щодо територіальної альтернативи 2.

Площа існуюча, територіальна альтернатива відсутня.

 

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

 

Щодо технічної альтернативи 1.

 • Вплив на клімат та мікроклімат – не впливає.
 • Вплив на геологічне середовище – порушення рельєфу.
 • Вплив на атмосферне повітря – викиди забруднюючих речовин від стаціонарних і пересувних джерел викидів.
 • Вплив на підземні води – можливе забруднення в результаті виникнення аварійних ситуацій.
 • Вплив на поверхневі води – можливе забруднення в результаті виникнення аварійних ситуацій.
 • Вплив на ґрунти – механічне порушення ґрунтового покриву, можливе забруднення в результаті виникнення аварійних ситуацій.
 • Вплив на рослинний світ – можливе порушення трав’яного покриву.
 • Вплив на фауну – опосередкований вплив: присутність людей, шумовий вплив.
 • Вплив на природно-заповідні об’єкти – не впливає.

 

Щодо технічної альтернативи 2.

Аналогічно як у технічній альтернативі 1.

Щодо територіальної альтернативи 1.

У процесі будівництва об’єктів на Сєвєродонецькій площі можливий вплив на геологічне, повітряне, водне та ґрунтове середовища та рослинний світ, на тваринний світ вплив планованої діяльності  опосередкований.

 

Щодо територіальної альтернативи 2.

Альтернатива відсутня.

 

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

 

Планована діяльність належить до другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно п.3 ч.3 ст.3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”.

 

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

 

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.

 

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з Оцінки впливу на довкілля, буде виконаний у відповідності з вимогами ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

 

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля ”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

 

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде:

надання спеціального дозволу на користування надрами

 (вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)

що видається  Державною службою геології та надр України.

                                       (орган, до повноваження якого належить прийняття такого рішення)

 

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до:

відділу оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та природних ресурсів України

поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35

тел.: +38(044) 206-31-29, е-mail: m [dot] shimkusatmenr [dot] gov [dot] ua

контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу оцінки впливу на довкілля Мінприроди України.


215